Obchodní podmínky

Obchodní podmínky aplikace Pumpit.cz

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1              Definice

1.1          V těchto obchodních podmínkách:

1.1.1    „Provozovatel“ je Marcel Šmejkal, IČO: 09832254, se sídlem Školní 1351, 347 01, Tachov, Česká republika.

1.1.2     „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Pumpit.cz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří online propagace a marketingová podpora a která je dostupná z internetové adresy https://www.pumpit.cz.

1.1.3     „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.1.4     „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.5     „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.6     „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

1.1.7     „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.1.8     „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci e-mailové adresy Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

1.1.9      „Služba“znamená zápis, který slouží k propagaci Uživatele a jeho aktivit. Služba je vytvářená v Uživatelském účtu samostatně uživateli.

2              Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1          Zobrazení tlačítka s názvem „Vytvořit účet trenéra“ nebo „Vytvořit klasický účet“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2          Kliknutí Uživatele na tlačítko „Registrovat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

2.3          Kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2rovněž Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace.

2.4          Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3              Užívání Aplikace

3.1          Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace.

3.2          Uživateli je Licence poskytnuta bezúplatně.

3.3          Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.

3.4          Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

3.5          Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.6          Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

3.7          Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.8       Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

3.9       Uživatel, který používá Aplikaci k propagaci své Služby se tímto zavazuje, že splňuje následující podmínky:

  • je právně způsobilý
  • není zatížen zákazem výkonu podnikání
  • má platné oprávnění k podnikání – OSVČ či jiný druh obchodní společnosti

3.10       Uživatel, který používá Aplikaci k propagaci své Služby, se zavazuje, že veškeré informace, které uvádí na svém Uživatelské účtu či v popisu samotné Služby, jsou skutečné a úplné. V případě, že bude zjištěn nesoulad v uvedených informacích, má Provozovatel Aplikace právo, kdykoliv Uživatelský účet upravit, pozastavit či odstranit.

4              Databáze

4.1          Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

4.2          Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

4.3          Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5              Odpovědnost za škodu

5.1          Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

5.2          Provozovatel se vzdává ručení za případné škody, způsobené Uživateli nabízejících Služby, které vznikli v průběhu plnění služby.

6              Změna VOP

6.1          Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

6.2          Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

6.3          V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

7              Ochrana osobních údajů

7.1          Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2          Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.pumpit.cz/zpracovani-osobnich-udaju

8              Povinné informace pro spotřebitele

8.1          Tento článek VOP je účinný pouze vůči všem Uživatelům Aplikace.

8.2          Články VOP týkající se Uživatelů nabízejících Služby se vztahují především na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

8.3          Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

8.3.1     adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

8.3.2     adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@pumpit.cz;

8.3.3     k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Internet Explorer 9+, Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

8.3.4     ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;

8.3.5     údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Aplikací Uživateli na jím zadanou e-mailovou adresu po zřízení Uživatelského účtu;

8.3.6     Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;

8.3.7     Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

8.3.8     Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

8.3.9    Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

8.3.10  Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;

8.3.11  Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

9              Rozhodné právo

9.1          Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2          Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10           Účinnost

10.1       Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.04.2021.

 

Všechny sušenky?

Aby Pump It! fungoval, jak má ...

Soubory cookies a podobné technologie nám pomáhají zlepšovat užívání naší platformy, vylepšovat jí a vyvíjet pro Tebe další služby. Díky nim také poznáme Tvoje preference a snadněji Ti zobrazíme přesně to, co hledáš. Pokud přijmeš všechny cookies, umožníš nám, abychom je využívali pro všechny zmíněné účely. Můžeš si ale také zvolit své vlastní nastavení aneb proti gustu žádný dišputát. Tvoje volba bude platit pro web www.pumpit.cz a jeho subdomény. Pokud budeš chtít svoje nastavení v budoucnu změnit, tak v patičce najdeš záložku "Nastavení cookies“.

Jakou chceš sušenku?

Pump It! podle Tvojí chuti.

Na této stránce můžeš nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies.

Nastavení souborů cookies

  • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

  • Díky nim lépe poznáme, co Tě zajímá, a nebudeme Tě obtěžovat informacemi, které nepotřebuješ. Zároveň díky nim můžeme neustále vylepšovat naší platformu ku Tvojí spokojenosti.

  • Tyto cookies nám pomáhají, abychom Ti ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se Ti mohla líbit a bude pro Tebe užitečná.